biuro tłumaczeń warszawa - Varsovia

Regulamin

REGULAMIN BIURA TŁUMACZEŃ VARSOVIA

§ 1. Poufność

 1. Biuro Tłumaczeń Varsovia zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji uzyskanych od Klienta podczas realizacji zlecenia.
 2. Z wyjątkiem materiałów powszechnie dostępnych (publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne itp.) wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzane przez Klienta oraz treść spotkań tłumaczonych przez tłumaczy ustnych są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim.
 3. Informacje te mogą być przekazane jedynie pracownikom Biura, pracującym nad danym zleceniem, w stopniu niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi.
 4. Na życzenie Klienta Biuro może dostarczyć zobowiązanie do zachowania poufności, a także zobowiązania do zachowania poufności podpisane przez tłumaczy i personel Biura zaangażowany w realizację danego zlecenia.

§ 2. Składanie zamówień 

 1. Zamówienie tłumaczenia należy złożyć w formie elektronicznej na adres: biuro@varsovia.net.pl w postaci załącznika, poprzez Formularz zamówień dostępny na stronie internetowej Biura lub dostarczając dokumenty osobiście do siedziby Biura.
 2. Na podstawie otrzymanych materiałów, Klientowi będzie przygotowana wycena i podany termin realizacji.
 3. W przypadku stałych Klientów, warunkiem do rozpoczęcia realizacji zlecenia jest otrzymanie od Klienta akceptacji wyceny kosztów i terminu przygotowanej przez Biuro Tłumaczeń Varsovia .
 4. W przypadku nowych Klientów, warunkiem do rozpoczęcia realizacji zlecenia jest otrzymanie od Klienta potwierdzenia wpłaty kwoty na konto Biura Tłumaczeń Varsovia w wysokości podanej w wycenie.
 5. Akceptując wycenę Klient potwierdza przyjęcie do wiadomości i akceptację warunków niniejszego „Regulaminu świadczenia usług przez Biuro Tłumaczeń Varsovia”.

§ 3. Wykonywanie tłumaczeń pisemnych przysięgłych

 1. Zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych przysięgłych reguluje rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego wynosi 1125 znaków ze spacjami (rozliczenie z dokładnością do pełnej strony).
 2. Gotowe tłumaczenia przysięgłe odbierane są osobiście przez Klienta w siedzibie Biura Tłumaczeń Varsovia.

§ 4. Wykonywanie tłumaczeń pisemnych

 1. Strona obliczeniowa liczy 1800 znaków ze spacjami.
 2. Rozliczenie następuje na podstawie finalnego tekstu (rozliczenie z dokładnością do pełnej strony).
 3. Minimalna opłata pobierana jest za 1 stronę.
 4. Tryby realizacji zlecenia:
  • tryb zwykły (do 3 stron na następny dzień roboczy )
  • tryb ekspresowy (realizacja w dniu złożenia zamówienia oraz wymagająca zaangażowania tłumacza poza godzinami pracy (dni powszednie po godzinie 17.00, noce, weekendy i dni świąteczne)
 5. Do czasu realizacji zlecenia nie wlicza się dnia przyjęcia zlecenia, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Zlecenia wykonywane w trybie zwykłym, bez wskazanej w zleceniu godziny realizacji, są przekazywane Klientowi do godziny 17.00 w dniu ustalonym jako termin realizacji zlecenia, chyba że ustalono inaczej.
 7. W przypadku dostawy gotowych tłumaczeń Pocztą Polską, lub kurierską (usługa płatna), Biuro Tłumaczeń Varsovia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia leżące po stronie Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 8. Tłumaczenia pisemne wykonywane są z należytą starannością, lecz są to „tłumaczenia surowe”, które przed publikacją należy bezwzględnie poddać profesjonalnej weryfikacji i korekcie.
 9. Cena tłumaczenia pisemnego nie obejmuje przygotowania tekstu do publikacji oraz opłaty z tytułu przekazania praw autorskich. Przygotowanie do publikacji wymaga dodatkowej korekty, która na zlecenie Klienta może być wykonana przez Biuro za dodatkową odpłatnością. Wartość takiej usługi stanowi 50% ceny zamówienia. Przekazanie praw autorskich obciąża Klienta dodatkową opłatą w wysokości 50% wartości zamówienia.
 10. Jeśli Klient wstrzyma realizację tłumaczenia w trakcie jego wykonywania, jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za pracę rzeczywiście wykonaną do momentu wstrzymania realizacji zlecenia. Korzystanie w jakikolwiek sposób z tłumaczenia wykonanego przez Biuro przed dokonaniem zapłaty – w tym przekazanie lub udostępnienie tłumaczenia osobom trzecim – jest uważane za przyjęcie tłumaczenia bez zastrzeżeń.
 11. W wyjątkowych sytuacjach Biuro Tłumaczeń Varsovia zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji otrzymanego zlecenia, podając przyczynę odmowy.

§ 5. Wykonywanie tłumaczeń ustnych

 1. Minimalny czas trwania tłumaczenia konsekutywnego to blok – 2 godziny.
 2. Minimalny czas trwania tłumaczenia symultanicznego to blok – 4 godziny. W tłumaczeniu symultanicznym udział bierze dwóch tłumaczy.
 3. Czas pracy tłumacza obejmuje również wszystkie przerwy w tłumaczeniu między innymi przerwy w spotkaniu, przerwy na kawę, przejazdy tłumacza z Klientem.
 4. W przypadku rezygnacji przez Klienta z zamówionego tłumaczenia ustnego w dniu jego wykonania, Klient jest zobowiązany do zapłaty sumy wynagrodzenia za jeden blok tłumaczeniowy.

§ 6. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z żądaniem korekty tłumaczenia muszą być zgłoszone w formie pisemnej z wyszczególnieniem reklamowanych uchybień w ciągu siedmiu dni od daty wykonania tłumaczenia przez Biuro.
 2. Ewentualne reklamacje związane z wykonaniem tłumaczeń pisemnych w trybie zwykłym będą usuwane bezpłatnie przez Biuro Tłumaczeń Varsovia, jeżeli będą zgłoszone w ciągu 7 dni od daty otrzymania tłumaczenia przez Klienta. Reklamacje zgłoszone po upływie tego terminu mogą być usunięte przez Biuro Tłumaczeń Varsovia odpłatnie.
 3. Zgłoszenie reklamacji nie zmienia terminu zapłaty za usługę.
 4. Biuro Tłumaczeń Varsovia nie ponosi odpowiedzialności materialnej i odszkodowawczej za błędy powstałe w tłumaczeniach wykonywanych w trybie ekspresowym. Klient składający zamówienie na wykonanie tłumaczenia w trybie ekspresowym godzi się z ryzykiem ewentualnego wystąpienia błędów w tego typu tłumaczeniach.
 5. Odpowiedzialność materialna za wszelkie szkody związane z wykonaniem tłumaczenia przez Biuro jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego za wykonanie tego tłumaczenia, z wyjątkiem innych sytuacji określonych w umowie.
 6. Majątkowe prawa autorskie do wykonanego tłumaczenia są przenoszone na Klienta bezpośrednio po zapłaceniu przez niego pełnej kwoty należności na podstawie faktury wystawionej przez Biuro.

Klienci, którzy korzystają z usług Biura, zobowiązują się przez dwanaście miesięcy od daty ostatniego zlecenia nie kontaktować się bez pośrednictwa Biura z tłumaczami ustnymi Biura pracującymi dla Klienta.